Privacy

PRIVACYVERKLARING

Het bestuur van The Green Forest Selection (TGFS) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens secretariaat:
Patricia Menick
Email: Koor.TGFS@gmail.com
Website: www.thegreenforestselection.nl

Persoonsgegevens die TGFS verwerkt.
TGFS verwerkt van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt middels het Aanmeldingsformulier:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN-nummer
– Datum lidmaatschap
– Stemsoort

Doel en basis van de verwerking van de persoonsgegevens
TGFS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van uw betaling;
– het verzenden van de nieuwsbrief, repetitieprogramma of 
andere relevante informatie;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor de 
uitvoering van de dienstverlening;
– u te informeren over eventuele wijzigingen van de dienst-
verlening;
– u een actueel overzicht te verstrekken van de persoons-
gegevens van alle koorleden;
– TGFS verwerkt ook persoonsgegevens indien daartoe 
wettelijk verplicht of indien nodig voor een subsidie-
aanvraag.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens
TGFS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
TGFS verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TGFS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thegreenforestselection.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

TGFS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een excelbestand en opgeslagen op een beveiligde computer. TGFS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email:
Koor.TGFS@gmail.com

Cookies of vergelijkbare technieken
TGFS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
TGFS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen (computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand van TGFS tussen zit) geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Koor.TGFS@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

-/-